Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest firma Michał Gabryś Klub i Szkoła Tanga Argentyńskiego w Krakowie, ul. Słomiana 9/53 30-316, NIP: 6762306953 REGON: 366211408. Dane kontaktowe: tel. 692 656 039, adres e-mail: [email protected].

2. Studio przetwarza dane osobowe w celach:

  • świadczenia usługi prowadzenia zapisów na zajęcia i pomocy w znalezieniu partnera do tańca, za pośrednictwem strony internetowej www.tangovirri.pl, a także strony TangoVirri na portalu Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • sprzedaży lekcji tanga, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Szkoły – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Studia – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Szkołą

4. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowybędą przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny do jej wykonania, dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. rachunkowego lub podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

5. Administrator danych osobowych w zakresie niezbednym do prawidłowego prowadzenia swoich usług i korespondencji w sprawach dotyczacych tych usług moze powierzyc przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, takich jak upoważnionym pracownikom lub współpracownikom lub podmiotom, które stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, co skutkuje zaprzestaniem ich przetwarzania, chyba że ich przetwarzanie ma ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane są niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń,prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do studia z prośbą o udzielenie informacji:

– pod adresem email: [email protected]

– pocztą tradycyjną ul. Słomiana 9 m 53, Kraków

– lub telefonicznie: (+48) 692-656-039.

Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.